Lahden Seudun Kultaiset ry:n säännöt

 

1§ NIMI,KOTIPAIKKA JA KIELI

Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Kultaiset ry., joka on Kultainen Rengas-Golden Ring GR ry:n jäsenyhdistys. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä jäsenyhdistys.

Jäsenyhdistyksen kotipaikka on Lahti ja kieli suomi. Toiminta alueena on Päijät-Häme.

2§ JÄSENYHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Jäsenyhdistyksen tarkoituksena on edistää kultaisten noutajien kasvatusta, rodun tunnetuksi tekemistä sekä monipuolista harrastusta rodun parissa alueellaan. Tätä toteutetaan antamalla opastusta ja neuvontaa rodusta kiinnostuneille, järjestämällä koulutus- ja neuvontatilaisuuksia, kursseja, rodun katselmuksia, näyttelyitä, kokeita sekä harjoittamalla tiedotustoimintaa.

3§ VAROJEN HANKINTA

Jäsenyhdistys ei peri omaa jäsenmaksua. Toimintansa tukemiseksi jäsenyhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan erilaisia koiratapahtumia, myyjäisiä, arpajaisia ja juhlia.

4§ JÄSENYHDISTYKSEN JÄSENET

Jäsenyhdistyksen jäseneksi voi liittyä Kultainen Rengas- Golden Ring GR ry:n jäsen. Jäsenen halutessa erota jäsenyhdistyksestä, on siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta jäsenyhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Jäsen voidaan erottaa, jos hän rikkoo Kultainen Rengas-Golden Ring GR ry:n tai Lahden Seudun Kultaiset ry:n sääntöjä vastaan tai on menettelyllään huomattavasti vaikeuttanut ko. yhdistysten toimintaa.

5§ JÄSENYHDISTYKSEN TOIMIKAUSI JA KOKOUKSET

Jäsenyhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. Jäsenyhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseensa: syyskokoukseen loka-marraskuussa ja kevätkokoukseen helmi-maaliskuussa

Kokouskutsut toimitetaan kirjallisesti jäsenille tai julkaistaan Kultainen Rengas – Golden Ring GR ry:n lehdessä viimeistään 14 vrk ennen kokousta. Ylimääräinen kokous pidetään, kun jäsenyhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) jäsenyhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

6§ SYYS- JA KEVÄTKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus

 2. Valitaan kokoukselle pj, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa sekä kolme ääntenlaskijaa

 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

 5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja

 6. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

 7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat. Tilintarkastajientoimikausi on yksi (1) vuosi

 8. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

 9. Käsitellään hallituksen esittämät muut asiat tai jäsenten kirjallisesti tai suullisesti esittämät asiat ottaen huomioon yhdistyslain24 $:n määräykset.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus

 2. Valitaan kokoukselle pj, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kolme ääntenlaskijaa

 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

 5. Käsitellään toimintakertomus edelliseltä vuodelta ja selvitys yhdistyksen taloudellisesta asemasta sekä tilintarkastajien lausunto

 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle j a muille vastuuvelvollisille toimihenkilöille

 7. Käsitellään hallituksen esittämät muut asiat tai jäsenten kirjallisesti tai suullisesti kuukautta ennen kokousta esittämät asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 $:n määräykset.

7§ JÄSENYHDISTYKSEN HALLITUS

Jäsenyhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka muodostavat pj ja kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Jäsenyhdistyksen syyskokous valitsee puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Vuosittain valitaan kolme (3) jäsentä erovuoroisten tilalle. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Ensimmäisellä kerralla määrätään erovuoroiset jäsenet arvalla, sen jälkeen vuoron mukaan. Vuosittain valitaan kaksi (2) varajäsentä vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin järjestäytymiskokouksessaan. Hallitus valitsee taloudenhoitajan ja jäsensihteerin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen (3) jäsenen ollessa läsnä.

Puheenjohtaja kutsuu kokoukset koolle tarpeen mukaan, puheenjohtajan ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai jos kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Puheenjohtajan ollessa estyneenä kokousta johtaa varapuheenjohtaja.

8§ JÄSENYHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Jäsenyhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla jommallakummalla yhdessä sihteerin kanssa.

9§ JÄSENYHDISTYKSEN JÄSENYYS

Jäsenyhdistys on Kultainen Rengas- Golden Ring GR ry:n jäsen. Jäsenyhdistys voi olla myös Suomen Kennelliitto ry:n – Finska Kennelklubben rf:n, Salpausselän Kennelpiiri ry:n sekä muiden kennelyhdistysten jäsen.

10§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näiden sääntöjen muuttamiseen tarvitaan jäsenyhdistyksen kokouksen päätös, jota vähintään3|4 annetuista äänistä on kannattanut. Sääntöjen muutokset on hyväksytettävä Kultainen Rengas- Golden Ring GR ry:n hallituksella.

11§ JÄSENYHDISTYKSEN PURKAMINEN

Jäsenyhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa, vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä jäsenyhdistyksen kokouksessa, joista toinen on varsinainen kokous. Päätöstä on kummassakin kokouksessa kannatettava 3/4- osaa annetuista äänistä. Jäsenyhdistyksen varat luovutetaan sen purkautuessa Kultainen Rengas – Golden Ring GR ry:lle.

12§ MUUT MÄÄRÄYKSET

Muilta osin noudatetaan yhdistyslain, Kultainen Rengas – Golden Ring GR ry:n sekä Suomen Kennellitto ry – Finska Kennelklubben rf:n sääntöjä ja määräyksiä.